ျမန္မ ဘာ သာ စကာ းျဖင္ိ့ The Kingdomကို ၾကည္ိ့ရ္ရန္

The Kingdomရဲ့ film ၾကာခိ်န္က ၈၂ မိနစ္ျဖစ္ပါတယ္၂၃ကားေျမာက္အေကာင္းဆံုးဆုဂာို အနွိုင္ရရွိခ်င္းသည္ ဒီဗီဒီယို္၏ဇာတ္ာေကာင္သည္ နွလံုးသားကိုေနြးေထြးေစမယ္ ခြင့္လြတ္ခ်င္း၏စြမ္းအင္ နွင့္ ဘဝခရီးတစ္ေလ်ူာက္ခံုး၏မွတ္တမ္းတ င္ခ်င္းျဖစ္ပါသည္ ျမန္မာစကားျပန္ျဖင္ိ့ The Kingdom ဗီဒီယိုကို ဒီညေန မိသားစုနွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားန့ဲအတူ

Fatmirက kosovi vineyard ရ့ဲ ကိုယ္ပိုင္သားျဖစ္ျပီး သူကိုယ္တိုင္သူရဲ့နာမည္ကို လုပ္ဖိုို့အတ့ြက္ေမွ်ာ္လင့္ၾကရတာပါ ပန္းခီ်သမ း တ က ျပၾကတယ္ သူကအရာရာအားလုံးကို ဆံုးရူံးတ့ဲသူျဖစ္တယ္ သူအစ္ကိုရဲ့စလုံးေက့ြမေကာင္းသျဖင့္ fatmir ကသူရဲ့အမွားေတ့ြကိုျပန္ျပင္ဖိုို့ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ အဆိုးဝတ္တုေတ့ြအားလုံးပီးသ့ြားရင္ fatmir အိမ္ျပန္ဖိုို့အတ့ြက္စိတ္အးထက္သန္ေနသလား?

ေဒါင္းဆဲြ ျမီးဗီဒီယိုကိုၾကည္ို့ရူနိုင္ပါ ျမီး အလကားပရ

ေအက္တြင္ The Kingdom ္၏ယို Package ကိုရရွိနိုင္ပါသည္

The Kingdom ဗီဒီယိုေရရွည္အတြက္းဆံုး ဖညတ္တစ္ညျဖစ္ပါေစ

ေဒါင္းေလာ့ဆဲြယူရရွိနိုင္ပါတယ္ The Kingdomရ့ဲျမန္မာစတန္းဇာတ္ေကာင္းကိုမိသားစုနွင့္သူငယ္ခ်င္းေတ့နဲ့အတူၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

  • ဗီဒီယိုရ့ဲပန္းခ်ီကားခ်ပ္ ပန္းခ်ီကို ဗီဒီယို္၏ဇာတ္ေကာင္

  • ဗီဒီယို လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ

  • Powerpoint
  • ေရွို့ဆက္စကားေျပာ၏အဓိပါယ္ရွိေအာင္ဗီဒီယိုကို တိုင္ပင္ေဆ့းေန့းျခင္း

အျခားဖိုင္အရ့ယ္အစားအတ့ြက္ျမန္မာနိုင္ငံေထ့ြလာထဲတ့ြင္ၾကည္ိ့ရူရန္ သိုို့မဟုင္ ေဒါင္းအလုပ္လုပ္ရန္ဒီေနရာဝာြင္ကလစ္နွိပ္ပါ

အျခားဖိုင္အရ့ယ္အစားအတ့ြက္ျမန္မာနိုင္ငံေထ့ြလာထဲတ့ြင္ၾကည္ိ့ရူရန္ သိုို့မဟုင္ ေဒါင္းအလုပ္လုပ္ရန္ဒီေနရာဝာြင္ကလစ္နွိပ္ပါ

Scroll to top